បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសដាំដំណាំល្ង – sesame growing techniques

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: តុលា ២០០៥ - October 2005
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ក្រុងស្ទឹងសែន - Strong Sen District
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 2
ឯកសារជំនាន់ទី: 01
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2020-10-26 19:14:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2020-11-07 05:49:37
ចំនួនទាញយក: 0