សេវាផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករ និងអថិតិជន
សេវាផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករ និងអថិតិជន
តើសេវាផ្តល់ព័ត៌មាន និងបច្ចេកទេសកសិកម្មជូនកសិករ និងអតិថិជន ជាអ្វី ?

ជាប្រព័ន្ធសេវាផ្តល់ព័ត៌មាន និងបច្ចេកទេសកសិកម្ម ជូនអតិថិជន ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមទូរសព្ទ រវាងមន្រ្តីបច្ចេកទេស អ្នក ស្រាវជ្រាវ ជាមួយ កសិករ និងអតិថិជន សំដៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់នានា។

 
ទស្សនវិស័យ

ជំរុញបង្កើនផលិតកម្ម និងផលិតភាពកសិកម្ម ព្រមទាំងបង្កើនគុណភាព និងសុវត្ថិភាពកសិផលរបស់អតិថិជន ឬ កសិករ សំដៅ ធ្វើឲ្យងាយទទួលបានទីផ្សារសមស្របនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លេខផ្ដល់សេវាកម្មទំនាក់ទំនង: 1800 2015 68  ឥតគិតថ្លៃ

ម៉ោងការងារ: 8:30ព្រឹក - 11:30ព្រឹក, 1:30ល្ងាច - 4:30ល្ងាច