អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​ ប្រភេទ​ស្ថាប័ន​/ក្រុមហ៊ុន​ ទំនាក់ទំនង មាន​ឬ​គ្មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ អា​ជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចេញ​ដោយ ចំនួន​ឆ្នាំបាន​ដំណើរការ​ ចំនួន​អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម កម្រិត​អប់រំក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម សកម្ម​ភាព​សំខាន់ៗ សកម្មភាព​លម្អិត អាសយដ្ឋាន ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត
1 បន្ទាប់ពីបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់នឹងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល - Organization none Govement ស្រេង បូណា
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធី ០៨៥៧៧១៧៣៧
127.0.0.1/here
មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម - MAFF 6 អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី កំរិតល្អ - Good dsfd fsf Phnom Penh, Cambodia. ភ្នំពេញ - Phnom Penh
2 បន្ទាប់ពីបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់នឹងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានទេ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល - Organization none Govement ស្រេង បូណា
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធី ០៨៥៧៧១៧៣៧
127.0.0.1/here
មិនមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រសួងកសិកម្ម - MAFF 6 អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី កំរិតធ្យម - Meduim dsfd fsf Phnom Penh, Cambodia. ភ្នំពេញ - Phnom Penh
Pre-qualification Graphic Summary

អ្នក​​​ផ្តល់​​​សេវា​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​កសិកម្ម​​

ល.រ ឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត Total provider
1 កំពង់ធំ - Kampong Thom 0
2 ភ្នំពេញ - Phnom Penh 2
3 តាកែវ - Takeo 0
4 កំពង់ចាម - Kampong Cham 0


Pre-qualification Graphic Summary