បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការរៀបចំស្ថាប័ន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន:
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ:
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmer
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: ភ្នំពេញ - Phnom Penh
ភាសា ខ្មែរ - Khmer
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 1
ឯកសារជំនាន់ទី: 1.0
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2020-10-01 15:03:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2020-10-26 22:52:27
ចំនួនទាញយក: 1