នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានចុះផ្សព្វផ្សាយ

ស្នាមញញឹមរបស់កសិករលើសេវាផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចេទេសកសិកម្មដល់កសិករនិងអតិថិជន(Call Center)សេវាផ្តល់ព័ត៌មាននេះពិតជាមានតម្លៃ និងគុណប្រយោជន៏ក្រៃលេងសម្រាប់កសិករក្នុងការរកដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសកសិកម្មនានាជាមួយមន្ត្រីបច្ចេទេសកសិកម្មដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 1800201568 ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា។

សេវា Call Center :1800201568

គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម http://www.deaff.maff.gov.kh

http://www.khmeragri.info