អបអរសាទរ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ខួបទី១១២

អបអរសាទរ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ខួបទី១១២ ក្រោមប្រធានបទ "ស្ត្រីរួមគ្នារក្សាសុខ សន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចការអភិវឌ្ឍក្នុងយុគសម័យឌីជីថល"