បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍កសិ_ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា_២០១៩_២០៣០-cambodia agro industry development strategic plan 2019-2030

ផែនការណ៍យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍កសិ_ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា_២០១៩_២០៣០-cambodia agro industry development strategic plan 2019-2030

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០២០
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១២១
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-07-16 02:34:10
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-07-31 09:43:54
ចំនួនទាញយក: 22