បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

វិធានការការពារ និងកំចាត់មមាចត្នោត-brown plant hopper prevention

វិធានការការពារ និងកំចាត់មមាចត្នោត-brown plant hopper prevention

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៩
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៤
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-07-16 02:24:05
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-08-01 01:07:26
ចំនួនទាញយក: 22