បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Cambodia Market Update

Cambodia Market Update

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Agricultural Marketing Office
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: 2021
ចេញផ្សាយដោយ: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 15
ឯកសារជំនាន់ទី: 1
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-04-12 03:48:49
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 13:59:58
ចំនួនទាញយក: 30