បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ប្រទេសកម្ពុជា៖ បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារ-Cambodia_Market_Update

ប្រទេសកម្ពុជា៖ បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារ-Cambodia_Market_Update

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ការិយាល័យទីផ្សារកសិកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០២១
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៥
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-04-12 03:44:59
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 12:32:16
ចំនួនទាញយក: 35