បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

មគ្គុទេសក៏ព័ត៌មានបឹងទន្លេសាប-Tonlé Sap guide infomation

មគ្គុទេសក៏ព័ត៌មានបឹងទន្លេសាប-Tonlé Sap guide infomation

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ភីធ័រ ស្តារ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងបរិស្ថាន, អង្គការ ការអប់រំស្តីពីការរស់នៅជាមួយបរិស្ថាន (Live & Learn)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៧
ចេញផ្សាយដោយ: អង្គការ ការអប់រំស្តីពីការរស់នៅជាមួយបរិស្ថាន (Live & Learn)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: តំបន់វាលទំនាបទន្លេមេគង្គ
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៤២
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 06:38:24
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-04-22 09:25:41
ចំនួនទាញយក: 81