បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ផលិតផលនានារបស់អង្គរហ្រ្គីន-Angkor Green products

ផលិតផលនានារបស់អង្គរហ្រ្គីន-Angkor Green products

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: អង្គរហ្រ្គីន
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អង្គរហ្រ្គីន
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: អង្គរហ្រ្គីន
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 06:32:55
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-04-22 23:01:29
ចំនួនទាញយក: 61