បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសដាំដំណាំស្វាយចន្ទី-Cashew nut growing technique

បច្ចេកទេសដាំដំណាំស្វាយចន្ទី-Cashew nut growing technique

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម, នាយកដ្ឋានដំណាំឧស្សាហកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៦
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 06:29:03
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-08-04 00:32:26
ចំនួនទាញយក: 2834