បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្តកសិកម្មល្អលើការយកផលទឹកជ័រ-Good agricultural practices in latex harvesting

សៀវភៅណែនាំពីបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្តកសិកម្មល្អលើការយកផលទឹកជ័រ-Good agricultural practices in latex harvesting

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានអភិវឍ្ឍន៍កៅស៊ូ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០២០
ចេញផ្សាយដោយ: អង្គការ WWF កម្ពុជា
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤១
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 06:23:18
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 21:42:59
ចំនួនទាញយក: 35