បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដែននេសាទ

ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដែននេសាទ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ណៅ ធួក, លោក សំ សត្យា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: រដ្ឋបាលជលពល
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១២
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលពល
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: 35
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 06:17:51
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 07:10:32
ចំនួនទាញយក: 92