បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ណែនាំការប្រើថ្នាំកសិកម្មនិងជី

ណែនាំការប្រើថ្នាំកសិកម្មនិងជី

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: លឹម សុខាភក្តី
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រុមហ៊ុន ហាយ អាហ្គ្រោជេម យ៉ញ ស្តុក
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៦
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រុមហ៊ុន ហាយ អាហ្គ្រោជេម យ៉ញ ស្តុក
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៥៩
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 05:13:42
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:16:11
ចំនួនទាញយក: 131