បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសធ្វើថ្នាលបណ្តុះកូនកៅស៊ូក្នុងថង់តាមលក្ខណៈគ្រួសារ

បច្ចេកទេសធ្វើថ្នាលបណ្តុះកូនកៅស៊ូក្នុងថង់តាមលក្ខណៈគ្រួសារ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៤
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៥
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-03-17 04:53:58
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:33:18
ចំនួនទាញយក: 56