បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ទស្សនាដ្តីកសិកម្ម-Cambodian Journal of Agriculture

ទស្សនាដ្តីកសិកម្ម-Cambodian Journal of Agriculture

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Men Sarom
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Cambodian Agricultural Research and Development Institution (CARDI)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៧
ចេញផ្សាយដោយ: Cambodian Agricultural Research and Development Institution (CARDI)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤៥
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 02:18:54
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 21:39:34
ចំនួនទាញយក: 70