បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ចំណី​និង​ការ​ផ្ដល់​ចំណី​ សត្វ​ពាហនៈ​ (គោ​)

ចំណី​និង​ការ​ផ្ដល់​ចំណី​ សត្វ​ពាហនៈ​ (គោ​)

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ហេហ្វឺកម្ពុជា (Heifer Cambodia)
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ហេហ្វឺកម្ពុជា (Heifer Cambodia)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៦
ចេញផ្សាយដោយ: ហេហ្វឺកម្ពុជា (Heifer Cambodia)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៩៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 02:13:54
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-10 03:33:02
ចំនួនទាញយក: 251