បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការតដើមបន្លែ-Mannual_Vegetable_Grafting

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការតដើមបន្លែ-Mannual_Vegetable_Grafting

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោង បន្លែ ផ្លែឈើ កម្ពុជា (CHAIN)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៧
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 02:10:59
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 21:41:58
ចំនួនទាញយក: 74