បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការធ្វើ បន្លែចម្រុះ ឈើហូបផ្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងទ្បជីវឧស្ម័ន ឬជីកំប៉ុស្តិ៍

ការធ្វើ បន្លែចម្រុះ ឈើហូបផ្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងទ្បជីវឧស្ម័ន ឬជីកំប៉ុស្តិ៍

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០២០
ចេញផ្សាយដោយ: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត:
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 02:01:57
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:29:23
ចំនួនទាញយក: 29