បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះរវាង ស្រះទឹក ការចិញ្ចឹមត្រី បន្លែចម្រុះ និងឈើហូបផ្លែ

ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះរវាង ស្រះទឹក ការចិញ្ចឹមត្រី បន្លែចម្រុះ និងឈើហូបផ្លែ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០២០
ចេញផ្សាយដោយ: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត:
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 02:00:04
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:52:01
ចំនួនទាញយក: 36