បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បច្ចេកទេសក្រោមប្រមូលផលបន្លែ

បច្ចេកទេសក្រោមប្រមូលផលបន្លែ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Antonio L.Acedo Jr. & Katinka Weinberger
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: មជ្ឈមណ្ឌលបន្លែពិភពលោក (AVRDC)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១០
ចេញផ្សាយដោយ: មជ្ឈមណ្ឌលបន្លែពិភពលោក (AVRDC)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 01:51:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:14:37
ចំនួនទាញយក: 76