បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការវាយតម្លៃអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកនៅកម្ពុជា

ការវាយតម្លៃអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកនៅកម្ពុជា

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Phil Psilos
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: USAID
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៨
ចេញផ្សាយដោយ: USAID
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 01:42:52
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:35:49
ចំនួនទាញយក: 48