បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ដំណាំឈើហូបផ្លែ

ដំណាំឈើហូបផ្លែ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: យ៉ង សាំងកុមារ & ពាន សុខា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CEDAC)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១០
ចេញផ្សាយដោយ: មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CEDAC)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៥៥
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-14 01:40:09
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 18:47:28
ចំនួនទាញយក: 69