បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការប្រៀបធៀបជីទឹក SHV-BC280 លើដំណាំបន្លែ និងស្រូវនៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

ការប្រៀបធៀបជីទឹក SHV-BC280 លើដំណាំបន្លែ និងស្រូវនៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១០
ចេញផ្សាយដោយ: សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 08:01:15
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:26:51
ចំនួនទាញយក: 29