បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការវិភាគសមាសធាតុគីមីនៃវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកផ្សំចំណីជ្រូកនៅកម្ពុជា-Fact Sheet - Nutrient Analysis of Local Feed Ingredients in Cambodia

ការវិភាគសមាសធាតុគីមីនៃវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកផ្សំចំណីជ្រូកនៅកម្ពុជា-Fact Sheet - Nutrient Analysis of Local Feed Ingredients in Cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ស្រេង សាម៉ន, ជា ប៊ុនណា, កង ក្រឹស្នា, Joel M.DeRouChey, Jessie Vipham, Lisa Tokach, & Mike Tokach
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត:
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:56:53
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:59:06
ចំនួនទាញយក: 43