បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

រោងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតតូច និងមធ្យម-Danish Entry

រោងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតតូច និងមធ្យម-Danish Entry

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ជា ប៊ុនណា, កង ក្រឹស្នា, Jessie Vipham, Lisa Tokach, & Mike Tokach
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត:
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:53:49
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 15:29:08
ចំនួនទាញយក: 41