បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ជំងឺជ្រូក និងវិធានការការពារ (ភាគ២)-Pig Disease and Prevention Part II

ជំងឺជ្រូក និងវិធានការការពារ (ភាគ២)-Pig Disease and Prevention Part II

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ជា ប៊ុនណា, កង ក្រឹស្នា, Jessie Vipham, Lisa Tokach, & Mike Tokach
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស៊ីសេន (CE SAIN)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត:
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:48:05
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:44:55
ចំនួនទាញយក: 72