បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សន្ទានុក្រមសមាសភាពចង្រៃលើដំណាំសំខាន់ៗជាភាសាខ្មែរ-Pest Glossary on main crop in Cambodia

សន្ទានុក្រមសមាសភាពចង្រៃលើដំណាំសំខាន់ៗជាភាសាខ្មែរ-Pest Glossary on main crop in Cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៩
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៦៦៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:40:36
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:27:45
ចំនួនទាញយក: 49