បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា-Management aspects of cambodia's freshwater capture fisheries

ទិដ្ឋភាពនៃការគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា-Management aspects of cambodia's freshwater capture fisheries

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: នាយកដ្ឋានជលផល, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: នាយកដ្ឋានជលផល, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០០
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានជលផល, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៧៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:24:38
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:17:10
ចំនួនទាញយក: 60