បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Dictionary of Agriculture

Dictionary of Agriculture

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Dr Mark Lyne
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Writtle College
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៦
ចេញផ្សាយដោយ: Writtle College
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ២៨៩
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 07:18:15
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 10:10:46
ចំនួនទាញយក: 109