បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀភៅមគ្គុទេសក៍ផលិតកម្មពូជស្រូវ-Rice seed production manual

សៀភៅមគ្គុទេសក៍ផលិតកម្មពូជស្រូវ-Rice seed production manual

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Yoshitoshi Tsutsui
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: JICA
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៤
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៥១
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 05:03:06
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 21:46:20
ចំនួនទាញយក: 32