បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Water in Agriculture

Water in Agriculture

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Vang Seng, Eric Craswell, Shu Fukai, & Ken Fischer
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៤
ចេញផ្សាយដោយ: The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ២៣៩
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 04:59:18
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 20:17:49
ចំនួនទាញយក: 67