បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅអនុវត្តជាក់ស្តែងអំពីដំណាំស្រូវ-Rice production

សៀវភៅអនុវត្តជាក់ស្តែងអំពីដំណាំស្រូវ-Rice production 

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: បេនីតូ ស.វែការ៉ា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវអំពីដំណាំស្រូវ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ១៩៨៩
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវអំពីដំណាំស្រូវ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៩១
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 04:54:51
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:27:47
ចំនួនទាញយក: 24