បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Handbook of Home Gardening in Cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Helen Keller
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: USAID
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៣
ចេញផ្សាយដោយ: USAID
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១២៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 04:45:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:31:40
ចំនួនទាញយក: 366