បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

Cassava Handbook

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៥
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា English
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១១៤
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 04:42:09
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 09:39:13
ចំនួនទាញយក: 111