បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការកត់ត្រាបញ្ជីសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការកត់ត្រាបញ្ជីសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូក និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Phil Psilos
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: USAID
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៨
ចេញផ្សាយដោយ: USAID
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤៧
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-13 04:29:05
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 14:33:19
ចំនួនទាញយក: 50