បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

កំរងព័ត៌មានជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនៅកម្ពុជា

កំរងព័ត៌មានជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនៅកម្ពុជា

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងបរិស្ថាន
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងបរិស្ថាន
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៤
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងបរិស្ថាន
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ១៨៤
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-12 07:46:25
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 15:58:25
ចំនួនទាញយក: 49