បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

គោលនយោបាយពូជដំណាំនៅកម្ពុជា-policy on crops in cambodia

គោលនយោបាយពូជដំណាំនៅកម្ពុជា-policy on crops in cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៦
ចេញផ្សាយដោយ: កម្មវិធីខ្សែសង្វាក់តំលៃកសិកម្មកម្ពុជា (CAVAC)
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៥៩
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-12 07:35:26
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:27:50
ចំនួនទាញយក: 35