បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលការអភិរក្សនិងស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅលើភូមិសាស្ត្រ

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលការអភិរក្សនិងស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅលើភូមិសាស្ត្រ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Dr Alan Rabinowitz
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: Wildlife Conservation Society
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០០
ចេញផ្សាយដោយ: នាយកដ្ឋានការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: អ្នកស្រាវជ្រាវកសិកម្ម - Agricultural Researchers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣២៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-12 07:30:38
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:13
ចំនួនទាញយក: 30