បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករ ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ-guide book for farmers family chicken raising

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករ ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ-guide book for farmers family chicken raising

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: មន្ទីរកសិកម្ម និងមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តកំពង់ចាម, គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ដំណាក់កាលទី២
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: មន្ទីរកសិកម្ម និងមន្ទីរកិច្ចការនារី ខេត្តកំពង់ចាម, គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ដំណាក់កាលទី២
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៤
ចេញផ្សាយដោយ: គម្រោងបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ ដំណាក់កាលទី២
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៥៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-12 07:08:36
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 18:18:22
ចំនួនទាញយក: 193