បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការចិញ្ចឹមមាន់-chicken raising

ការចិញ្ចឹមមាន់-chicken raising

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៩
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤៧
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-12 07:00:33
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:15
ចំនួនទាញយក: 89