បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

វិធានការជីវសុវត្ថិភាពក្នុងការការពាងជំងឺផ្លាសាយបក្សី និងជំងឺបក្សី-Bio-security measures to prevent avian influenza and other poultry diseases

វិធានការជីវសុវត្ថិភាពក្នុងការការពាងជំងឺផ្លាសាយបក្សី និងជំងឺបក្សី-Bio-security measures to prevent avian influenza and other poultry diseases

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវបសុព្យាបាល, នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវបសុព្យាបាល, នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០០៩
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវបសុព្យាបាល, នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ២២
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-08 08:08:22
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 19:18:12
ចំនួនទាញយក: 114