បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកប្រភេទ RSS និង ADS-Guide for processing of ribbed smoked sheet (RSS) and air dried sheet (ads)

សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការកែច្នៃកៅស៊ូសន្លឹកប្រភេទ RSS និង ADS-Guide for processing of ribbed smoked sheet (RSS) and air dried sheet (ads)

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១២
ចេញផ្សាយដោយ: វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៣៦
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-08 07:40:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 16:51:26
ចំនួនទាញយក: 135