បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ផ្តៅនៅកម្ពុជា-Rattan in cambodia

ផ្តៅនៅកម្ពុជា-Rattan in cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ឃូ អៀងហួត
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: WWF
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ:
ចេញផ្សាយដោយ: WWF
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៧៤
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-01 03:16:58
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 17:27:39
ចំនួនទាញយក: 84