បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ការចិញ្ចឹមត្រីឱ្យមានសុខភាពល្អនៅកម្ពុជា-Raising heathy fish in cambodia

ការចិញ្ចឹមត្រីឱ្យមានសុខភាពល្អនៅកម្ពុជា-Raising heathy fish in cambodia

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: Lydia A. Brown
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ១៩៩៦
ចេញផ្សាយដោយ: Target Training Consultants
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៧៨
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-01 03:04:59
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-09 21:45:23
ចំនួនទាញយក: 37