បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលស្តីពីការចិញ្ចឹកមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ-Guideline for facilitator​ on household chicken raising

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលស្តីពីការចិញ្ចឹកមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ-Guideline for facilitator​ on household chicken raising

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៣
ចេញផ្សាយដោយ: ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៨៣
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-01 02:50:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:23
ចំនួនទាញយក: 81