បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

ឯកសារស្រាវស្រាវពីការកំណត់ព្រំប្រទល់ដែននេសាទ-Reserach study on fisheries boundary

ឯកសារស្រាវស្រាវពីការកំណត់ព្រំប្រទល់ដែននេសាទ-Reserach study on fisheries boundary

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលពល
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: រដ្ឋបាលជលពល
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១៤
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលពល
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: សាធារណៈជន - General public
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ៤៩
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-01 02:33:50
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:41
ចំនួនទាញយក: 40