បណ្ណា​ល័យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កសិកម្ម​

បទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅបាត់ដំបង-Eel rasining experience of small household farmer in Battambang

បទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅបាត់ដំបង-Eel rasining experience of small household farmer in Battambang

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ: រដ្ឋបាលជលពល ខេត្តបាត់ដំបង
ស្ថាប័ណ្ណ/ ក្រុមហ៊ុន: រដ្ឋបាលជលពល ខេត្តបាត់ដំបង
កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ: ២០១០
ចេញផ្សាយដោយ: រដ្ឋបាលជលពល ខេត្តបាត់ដំបង
គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់: កសិករ - Farmers
តំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា: គ្រប់តំបន់ជាទូទៅ - Generic
ភាសា ខ្មែរ
ចំនួនទំព័រ ឬ រយៈពេលតិចបំផុត: ២៣
ឯកសារជំនាន់ទី:
កាលបរិច្ឆេទផុស: 2021-02-01 02:11:00
កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បុន្នភាព: 2021-05-14 05:28:39
ចំនួនទាញយក: 63